Κατασκευή φρένων εξ’ ολοκλήρου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ (ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ)